Stichting
30 april

Koningsmarkt

De Koningsmarkt aan de Zijpendaalseweg in 2019 was weer een groot succes en ondanks de druppels in de ochtend enorm druk bezocht!

Met een record aantal kraamhouders en de grote bezoekersaantallen mogen we gerust stellen dat de Koningsmarkt Arnhem nog steeds de grootste en gezelligste Koningsmarkt van Gelderland en een begrip in de regio is.

En we hebben goed nieuws!

Ook dit jaar vindt de markt plaats op deze unieke locatie op de Zijpendaalseweg met op de achtergrond de activiteiten voor families in Park Sonsbeek. Wederom dus weer een uitje voor het hele gezin.

Wij hopen dat jij ook dit jaar weer van de partij zult zijn !!

Inschrijven is simpel. Stuur een mail naar: E-mail: koningsmarktarnhem@hotmail.com Vermeld hierin duidelijk jouw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. En omdat de markt alleen voor particulieren is willen we van jou graag weten wat jij gaat verkopen. (Professionele verkoop van spullen en verkoop van etenswaren is niet toegestaan)

Na ontvangst van jouw mail sturen wij jou zo snel mogelijk de bevestiging met de betaalinstructies.

Onderstaand de kosten voor de kraamhuur overzichtelijk op een rijtje

Marktkraam - 4 meter breed zonder dekzeil en klemmen : € 42,00
Marktkraam - 4 meter breed met dekzeil en klemmen : € 48,00 + € 10,00* borg voor het dekzeil en de klemmen, dus totaal € 58,00

*De borg krijg je na inlevering van het dekzeil en de klemmen aan het einde van de dag terug.

Vorig jaar hebben wij een flink aantal mensen teleur moeten stellen want VOL = VOL. Schrijf je dus snel in om zeker te zijn van een kraam.

Bedankt en tot 27 april !

Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen
Team Koningsmarkt


Krijg ik de kosten eruit?
Gelet op de grote belangstelling die er ieder jaar weer is voor deze Koningsmarkt om een marktkraam te huren, kun je ervan overtuigd zijn dat je aan het eind van de dag geld overhoudt! Natuurlijk hangt veel af van wat je verkoopt, tegen welke prijs en hoe goed je in verkopen bent, maar er zijn ieder jaar weer mensen die aan het eind van de dag vele honderden Euros overhouden. En wat ook zeker is: de markt wordt zéér druk bezocht.

Deze markt, die georganiseerd wordt door de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen, is uitsluitend toegankelijk voor particulieren. Handelaren worden dan ook meteen verwijderd. De koningsmarkt is geen kindermarkt of vrijmarkt.


Algemene Voorwaarden Koningsmarkt Arnhem

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 'de organisatie' wordt bedoeld de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen Arnhem of diens vertegenwoordigers

1. De standplaatshouder als natuurlijk persoon dient zelf aanwezig te zijn en zich te kunnen legitimeren.
2. De Koningsmarkt is uitsluitend bedoeld voor particuliere verkopers. Ook mag u geen etenswaren verkopen. Handelaren worden dus niet toegestaan. Het is ter beoordeling aan de organisatie of hiervan sprake is. Professionele handelaars zullen direct van de Koningsmarkt verwijderd worden.
3. Er worden vooraf geen plaatsnummers toegewezen. Op de dag zelf krijgt u uw definitieve plaats toegewezen.
4. Op de dag zelf, kunt u zich vanaf 6.00 uur 's-morgens tot uiterlijk 08:00 uur bij het opgegeven meldpunt melden. De route naar het meldpunt, sturen wij toe bij uw bevestiging en is tevens te vinden op onze website www.feestengedenkdagen-arnhem.nl
5. Op vertoon van het originele inschrijvingsbewijs krijgt u toegang tot de markt en wordt u een marktkraam toegewezen. Per inschrijving wordt maximaal 1 auto op de markt toegelaten om in- en uit te laden. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

6. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de opstelling van de kramen, er mogen geen verlengingen aan de voorzijde van de kraam aangebracht worden.
7. Tevens mag de inrichting niet verder uitgebouwd worden dan de lengte van de kap toestaat, de standplaats houder is verantwoordelijk als bij het niet nakomen van deze verplichting schade of gevolgschade ontstaat.
8. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze voorwerpen, draden of touwen te bevestigen aan bomen, pennen te bevestigen in de bestrating, noch anderszins handelingen te verrichten die schade kunnen veroorzaken aan eigendommen van de gemeente dan wel van derden.
9. Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan de politie, in het belang van de openbare orde en veiligheid, het voortduren van het evenement niet verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden gestaakt.
10. Ten alle tijden dient de rij-loper / gangpaden vrij gehouden te worden.

11. Parkeren in de omgeving doet u voor eigen rekening en risico.
12. Indien u te laat arriveert, om welke reden dan ook, hebben wij het recht u de toegang tot de markt te ontzeggen.
13. De markt begint om 8.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen

14. Het is verboden voor de officie?le eindtijd de markt reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de standplaats te beginnen.
15. Indien de organisatie door een oorzaak van welke aard dan ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeien- de schade.

16. De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.
17. Weersomstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan zijn altijd voor rekening en risico van de standplaatshouder.
18. Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is verboden een standplaats onder te verhuren, bij constatering hiervan wordt u verwijderd en uitgesloten van deelname voor volgende jaren.
19. Het verkopen van etenswaren is uitsluitend voorbehouden aan ondernemers /winkeliers die dit in hun dagelijkse bedrijfsvoering ook doen.
20. De aanwijzingen of bevelen van de Politie, de brandweer en de toezichthouders van het cluster Openbare Ruimte, te geven in het belang van de openbare orde en veiligheid, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Onze organisatie wenst u veel plezier en een goede verkoop!
©2012-2020 Stichting Viering Nationale Feest & Gedenkdagen Arnhem